Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych

Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych

jest uniwersytecką jednostką pomocniczą o charakterze think tank, podległą rektorowi.

Podstawową funkcją Ośrodka jest doradzanie rektorowi w zakresie przyszłości Uniwersytetu, a w szczególności jego roli, organizacji i zadań. Analizy prowadzone przez Ośrodek oraz propozycje rozwiązywania problemów związanych z przyszłością Uniwersytetu uwzględniają zmiany zachodzące w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności instytucji naukowych i ich roli kulturotwórczej i edukacyjnej. W swojej działalności Ośrodek współpracuje z właściwymi jednostkami Uniwersytetu oraz korzysta z ekspertyz instytucji zewnętrznych.

Do zadań Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych należy:

  • współtworzenie długoterminowej strategii rozwoju naukowego i instytucjonalnego Uniwersytetu z uwzględnieniem jego społecznej odpowiedzialności i roli kulturotwórczej;
  • współtworzenie długoterminowej strategii umiędzynaradawiania Uniwersytetu, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i kształcenia;
  • współtworzenie polityki komunikacyjnej usprawniającej komunikację wewnątrz Uniwersytetu oraz z instytucjami zewnętrznymi, w ramach realizacji przyjętej misji
    i strategii Uniwersytetu;
  • prowadzanie analizy struktury organizacyjnej Uniwersytetu z punktu widzenia jej zdolności do realizacji jego misji i strategii;
  • koordynowanie komunikacji z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi Uniwersytet w działania ewaluacyjnych;
  • współpraca z Międzynarodowym Komitetem Doradczym Uniwersytetu w ramach koordynacji końcowej ewaluacji realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza na Uniwersytecie.
Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych